کارگروه حمل ونقل استان در اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاوری اهواز