آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰۰۱م۹۶

شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس در نظر دارد عملیات حق العمکاری حمل جاده ای حدود ۲۰۰/۰۰۰ تن سنگ آهن از معدن گهر زمین سیرجان به مقصد شرکت فولاد خوزستان براساس برنامه تنظیمی ماهیانه کارفرما را تا پایان سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل از طریق مناقصه به یکی از شرکتهایی که دارای امکانات کافی و منابع انسانی مناسب ،سوابق و تجارت اجرایی مرتبط،کد اقتصادی و گواهی صلاحیت معتبر می باشد ،واگذار نماید.

این آگهی مناقصه در روزنامه های اعتماد، نسیم در تاریخ سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ چاپ و منتشر شده است.